Táborozási szabályzat

 

 A táborozó jogai és kötelességei

 

 A táborozó jogai

·         A táborozónak joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára. Ha a táborozó úgy érzi, hogy erkölcsi mivoltában megsértették, segítségért fordulhat a tábor bármelyik vezetőjéhez.

·         A táborozónak joga, hogy vitás ügyekben a tábor bármelyik vezetőjéhez forduljon kérdéseivel, javaslatával, véleményével, és problémás esetekben segítséget kérjen.
A táborozó joga, hogy személyesen vagy képviselő útján - a jogszabályokban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő kérdések megvitatásában, illetve javaslatot tegyen a döntések meghozatalában.

·         A táborozónak joga, hogy véleményt mondjon a tábor működésével, életével, a vezetők munkájával kapcsolatos kérdésekben, de oly módon, hogy az nem sértheti mások emberi méltóságát.

·         A táborozót nem érheti hátrány lelkiismereti meggyőződése, felekezete, nemzetiségi hovatartozása, véleménye, kifejtett nézete miatt. Ha a táborozó úgy érzi, hogy e jogában megsértették, segítségért fordulhat tábor bármelyik vezetőjéhez, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását.


Táborozói jogok érvényesítése a táborban

·         A táborozó jogai a tábor elfoglalása után a tábor kezdetétől érvényesíthetőek.

·          A táborozó egyéni érdeksérelme esetén írásban panaszt nyújthat be a tábor vezetőjéhez felülvizsgálat kérése céljából. A Felülvizsgálati kérelemben le kell írnia a panasz lényegét tényekkel, adatokkal alátámasztva. A panasz érdemi elbírálása, orvoslása érdekében a tábor vezetője köteles intézkedni a benyújtástól számított 1 napon belül. Erről írásban kell értesítenie a táborozót. Jogszabálysértés esetén a táborozó, vagy törvényes képviselője Törvényességi Kérelmet adhat be a tábor vezetőjének.

·         A táborozónak joga, hogy adatait a tábor biztonságos körülmények között kezelje, tárolja.


A táborozó kötelessége

·         A táborozó kötelessége, hogy a tábor vezetőjének, alkalmazottainak és táborozó társainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

·         A táborozó kötelessége, hogy úgy éljen jogaival, hogy azzal mások érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában.

·         Köteles megismerni a házirend előírásait, és a tábor területére történő belépésével egyben magára nézve kötelezőnek venni azt.

·         A táborozó kötelessége, hogy vigyázzon a tábor felszerelésére, berendezéseire, azokat előírásszerűen kezelje, a szándékosan elkövetett károkat megtérítse.

·         A táborozó kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, tartsa be a közlekedési, a balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat.
A táborozó kötelessége, hogy haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó vezetőknek, vagy a tábor más alkalmazottjának, ha saját magát, társait, a tábor alkalmazottait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt. A tábor vezetője a táborozói balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel.

·         A táborozó kötelessége, hogy a tábor termeiben, berendezésében, létesítményében szándékosan, avagy a nem megfelelő magatartás miatt okozott károkat megtérítse.


 

A táborozók által a táborba és a táborozók számára szervezett rendezvényekre behozható dolgok:
 

·         Dolognak tekinthető minden birtokba vehető tárgy, amely kézzel megfogható, érinthető.

·         Nagy értékű dolgokat behozni nem ajánlatos, a tábor ezekért anyagi felelősséget nem vállal.

·         A táborozók semmi olyan dolgot nem hozhatnak be és tarthatnak maguknál, amellyel mások testi vagy lelki épségét veszélyeztetik, vagy kockáztatják. Ilyen dolgoknak tekinthetők a szervezetre káros egészségi cikkek, kábítószernek minősülő anyagok, a fegyvernek minősülő tárgyak vagy a fegyvernek látszó tárgyak, a közbiztonságot veszélyeztető tárgyak (pl.: gázspray, baseballütő, kard, tőr, íj, bokszer, dobócsillag, lánc, elektromos sokkoló, bármilyen robbanó, szúró, vágó eszköz, stb.).


Kártérítési felelősségek

·         A táborozó általános felelősséggel tartozik a tábor vagyontárgyai, helyiségei iránt. A szándékosan, vagy vétlenül okozott kárt, a kár értékének megállapítása után meg kell téríteni.

·         A károkozásról a tábor vezetője jegyzőkönyvet vesz fel.

·         A Szülőknek lehetőségük van:
- A táborban a Táborozót előre egyeztetett időpontban látogatni.
- Kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a Táborvezetőhöz fordulni.

 

 

 A táborozás szabályai


Megérkezés

·         A szállásokat elfoglalni a befizetés vagy annak igazolása után a szerződésben rögzítettek szerint lehet.

·         A táborozók a szállást átvételi lapon a tábor vezetésének egyik tagjától veszik át, majd itt is adják le a táborozás végén.

·         A táborozók a szoba elfoglalása után tapasztalt rendellenességet a tábor valamelyik vezetőjénél haladéktalanul jelzik.

·          A táborba érkező táborozók balesetvédelmi oktatásban vesznek részt. Ezek megismertetéséért a táborvezető a felelős. A táborozó vendégek aláírásukkal igazolják a szabályok megismerését, elsajátítását, a házirend megismerését, átvételét.


Távozás

·         A faházakat 9.00-ig vagy a szerződésben rögzítettek szerint kell elhagyni.

·         Távozáskor a faházakat minden csoport köteles tisztán átadni.

·         A szálláshely elhagyása előtt a táborvezetővel le kell rendezni a táborozás ideje alatt felmerülő esetleges károkozásból eredő anyagi elmaradást.


Étkezés

·         A táborban napi háromszori étkezés biztosított (reggeli, ebéd, vacsora)

·         Az étkezés kizárólag a tábor ebédlőjében történhet.

·         Ételt a szobákba bevinni szigorúan tilos.

·         A tálaló edényeket az ebédlőből kivinni tilos.

·         A külön igényeket (időpont, hidegcsomag) a táboroztatóknak a szállásfoglalással egy időben kell jelezni, ettől eltérni nem lehet.

·         Az étkezési időpontok hosszúsága a létszámtól függ, az időpontokat a tábor vezetősége osztja be.


A tábor helyiségeinek, területének használata

·         A tábor táborozóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen, balesetmentesen használja, fokozottan ügyelve a rendre, tisztaságra.

·         A táborban és a tábori rendezvényeken tilos a dohányzás, alkohol tartalmú ital fogyasztása és kábítószer birtoklása és/vagy fogyasztása.

 


Takarítás

·         A faházak és környékük tisztaságáért az ott tartózkodók a felelősek.

·         A szemetet a faházak mellet elhelyezett szemetesben kell gyűjteni.

·         Az ebédlő, a szociális helyiségek takarítása a tábori személyzet feladata, de a tisztaság, a rend megóvása minden táborban tartózkodó kötelessége.


Hibák, károk

·         A meghibásodásokat, a balesetveszélyes hibákat a tábor vezetőnél lehet és kell bejelenteni.

·         A tábor létesítményeit és eszközeit köteles minden táborozó rendeltetésszerűen használni. Amennyiben kárt okoz, azt köteles megtéríteni. A károkért az elkövető táborozó tartozik anyagi felelősséggel.

·         A faházakban elhelyezett leltáríveken szereplő berendezési és felszerelési tárgyakért a szállás igénybevételének ideje alatt a faházban lakók közösen felelnek. A berendezési tárgyak sérülése, illetve eltűnése esetén köteles azt a kár okozója, illetve ha ez nem állapítható meg, akkor a faház lakói megtéríteni.

·         A faházakat az eredetileg átvett állapotban és elrendezésben kell visszaadni. Ha a berendezési tárgy nincs a helyén, hiánynak számoljuk fel.

·          A tábor vezetése a keletkezett kár jegyzőkönyvbe való felvétele után a károsulttal felveszi a kapcsolatot, és a kár okozóját írásban köteles 1 napon belül értesíteni a kár anyagi vonzatáról.

 

 

Tűzvédelmi Szabályzat


Tűzvédelem

·         A tábor teljes területén tilos nyílt lángot használni.

·         Dohányozni szigorúan tilos!

·         Tűz esetén a "Tűzriadó terv" előírásait kell betartani. A tábor területén levő közlekedési utakat szabadon kell hagyni.

·         Az utakat és a kapukat eltorlaszolni nem szabad.

·         Elektromos berendezéseket hibás vezetékkel használni tilos! A tapasztalt hibát a tábor vezetőjénél kell bejelenteni.

·         Az elektromos hálózat túláram elleni védelmét (biztosítékot) kiiktatni tilos!

·         Tűz esetén minden táborozó, köteles a tűzoltást vezető személy utasításait betartani.

·         Minden tűzesetet, az észlelést követően azonnal jelenteni kell telefonon, akár a saját mobilkészüléken is.

·         A bejelentés tartalmazza a tűzeset pontos helyét, idejét, ki és mi van veszélyben és a bejelentő nevét.

 

 

 


Tűzriadó terv

·         Biztosítani a menekülési lehetőségeket.

·         Az épületet (a szálláson kifüggesztett terv szerint) minden táborozónak el kell hagyni.

·         A táborozók tűz esetén a szállásról az ajtókon és az ablakon keresztül juthatnak ki.

·         Azonnal hírt kell adni a tűz keletkezéséről. Tűz van hangos kiáltással, harangozással, zajkeltéssel, a tábor dolgozóit értesíteni kell.

·         Azonnal meg kell kezdeni az oltást.

·         A tűzoltóság megérkezéséig mindenki köteles tőle telhetően a tüzet oltani és a tűzoltóság irányítójának engedelmeskedni.

·         Az állami tűzoltóság riasztása telefonkészüléken, vagy saját mobiltelefon készüléken a következő telefonszámon: Tűzoltóság: 105

 

 


Balesetvédelmi Szabályzat


A táborozókra vonatkozó védő-, óvó rendszabályok

·         A balesetbiztosítás megkötése a tábor megkezdése előtt ajánlott minden táborozó számára.


 A táborhasználók táborozásával kapcsolatos egészségvédelmi, balesetvédelmi szabályok

·         A balesetek megelőzésének első módja a házirend, a tűz- és balesetvédelmi szabályzat betartása.

·          Az étkezőben, faházakban, a tábor területén a tisztaságot és a rendet megtartani.

·          Veszélyt vagy balesetet előidéző helyzetet a vezetőiknek haladéktalanul jelenteni kell.

·         A tábor területén lévő raktárakba, az olajkazán- és egyéb anyagokat tároló területekre, konyha területére nem léphetnek be.

·         A villamos áram elosztókhoz nem nyúlhatnak hozzá.

·         A szabadtéri játékokat és a sportpályát fegyelmezetten, egymás testi épségére ügyelve szabad használni.

 

 

Egyéb rendelkezések

·         A házirendnek része a tűzvédelmi és a balesetvédelmi szabályzat. Érvényes minden táborozóra, vezetőre, vendégre és dolgozóra. A házirend, a tűz- és balesetvédelmi szabályzat súlyos megsértése esetén az elkövetőt a tábor vezetője a táborból azonnali hatállyal hazaküldheti. Ez esetben a befizetett térítési díjat a tábor nem téríti vissza.

·         Benyújtott írásbeli kérelem alapján – indokoltság esetén – a tábor vezetője megszervezi a Házirend módosítását, beszerzi a szükséges egyetértési nyilatkozatokat az ügyvezetőtől.Amennyiben a táboroztatás során nem szabályozott probléma merül fel, az aktuális jogszabályok tekintendők mérvadónak.

 

Szabó Attila

ügyvezető

 

 

 

 

Házirend

 

Kérjük kedves Vendégeinket, hogy a tábor biztonsága és a többiek nyugalma érdekében tartsák be az alábbi szabályokat:

 

·         Az üdülőtáborban csak azok tartózkodhatnak, illetve csak azok léphetnek be, akik befizették, illetve megfizetik az üdülési díjat, és akiknek az üdülővezető vagy a gondnok azt engedélyezi.

·         A 18 év alatti gyerekekért kísérőik, tanáraik felelnek. Kérjük a gyerekeket folyamatos felügyelet alatt tartani!

·         Az üdülővezető vagy a gondnok minden esetben jogosult a házirend betartását figyelemmel kísérni, és a vendégeket annak betartására felszólítani.

·         A faházakban az áramvételi lehetőség korlátozott, földeletlen hosszabbítót használni tilos!

·         A faházakban étkezésre, élelmiszertárolásra nincs lehetőség, mert a hangyák és egerek előbb-utóbb megtalálják.

·         Az intézmény területén tüzet rakni kizárólag az üdülővezető engedélyével, az arra kijelölt helyen, tábortűz vagy szalonnasütés céljából lehet.

·         A táborozók poggyászáért és értéktárgyaiért felelősséget nem vállalunk!

·         Kérünk mindenkit, hogy a tábor külső területét és a faházakat tartsák tisztán, használják a folyamatosan ürített szemeteskukákat! A faházakat tisztán adjuk át, s tisztán kérjük visszaadni.

·         A mellékhelységekben és zuhanyzókban mindenki gondoljon a következő táborozó igényeire is!

·         A faházak felszereléseit a területről kivinni szigorúan tilos!

·         Kérjük, felesleges hangoskodással ne zavarják a környékbeliek és más vendégek nyugalmát!

·         Kérjük, ha bármely berendezés hibáját észlelik, haladéktalanul jelentsék az üdülővezetőnek vagy a gondnoknak, hogy a hibaelhárítást megkezdhessük.

·         A sportpálya csak egyéni felelősségre vehető igénybe!

·         A játékokat, sporteszközöket az üdülővezető adja ki. Az elvitt eszközöket használat után kérjük visszaadni.

·         Az intézmény területére állatot behozni tilos!

·         Az intézmény területén tilos a dohányzás!

·         A szándékos és gondatlan rongálás, vagy a berendezési tárgyak eltulajdonítása minden esetben helyszíni kártérítést vagy feljelentést von maga után!

 

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá intézményünk nyugalmának megőrzéséhez, azért hogy minden kedves Vendégünk jól érezhesse magát!

 

A házirend nyilvánosságra hozatala
A házirendet a táborba érkezés előtt táborvezetővel meg kell ismertetni.


A házirendet az alábbi helyekre helyeztük el:

·         a tábor hivatalos honlapján

·         a tábor területén mindenki által könnyen megközelíthető helyen (hirdető)

·         minden faházban